സൗദിയിൽ വീട്ടു ജോലിക്കാരി കോടീശ്വരിയായ കഥ കേട്ടാൽ ഞെട്ടും – 17 വർഷം അദ്ധ്വാനിച്ച പണം ഒന്നിച്ചു ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നിയോഗം കരുതി കാണില്ല

സൗദിയിൽ വീട്ടു ജോലിക്കാരി കോടീശ്വരിയായ കഥ കേട്ടാൽ ഞെട്ടും – 17 വർഷം അദ്ധ്വാനിച്ച പണം ഒന്നിച്ചു ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നിയോഗം കരുതി കാണില്ല – ചിലരുടെ കഥകൾ അങ്ങനെ ആണ് – ഒരുപാടു കഷ്ട്ടവും ത്യാഗവും സഹിച്ചു അന്യനാട്ടിൽ കഷ്ട്ടപെട്ടു പണിയെടുത്തു – ആർക്കും ഉണ്ടായിക്കാണില്ല എങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *