കോഴിക്കോടിൽ നിന്നും ബാംഗ്ളൂരിലേക്ക് ടോയ്‌ലെറ്റും കിച്ചൻ സ്വകാര്യവും ഉള്ള ഒരു എയർ ബസ് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *